Mundgodt: Da dommerstanden gør krav på at stå over lovens bestemmelser

Brellbiti/Mundgodt 5: Når den nuværende, administrerende sorenskriver,Henrik Møller, i kraft av
sin stilling rådgav sin chef tilbage i 1993, at anmelde mig for en andens ytringer, er han
selvfølgelig bekendt med, menneskeretskonventionens bestemmelser, som både er gældende
lov i Danmark og på Færøerne, og når inhabilitet går oppefra og ned, har
konstitueret dommer, Henrik Møller, hele tiden været indenfor inhabilitetsskiven.
Han har med sin rådgivning til sin chef, tilkendegivet hvad han mener om min
person, og det gør ham inhabil, hvad enten hans chef er gået på pension eller
ikke.Skrevet og sammenfattet af Dan Klein, journalist, som del af bog, som er lige om hjørnet:

Der blev
rejst en straffesag i mod mig i 1993, med dom den 22. februar 1994, til trods for, at en anden, navngiven person,
havde ytret sig til min avis i citatform, som tydeligvis ikke skulle hefte for
sin udtalelse til avisen. Dertil kom, at alt som kom i avisen i denne
straffesag, allerede havde været fremsat i retten, overfor den samme dommer, som nu
krævede mig dømt.Og
selvfølgelig var det dommeren, som havde været efter mig fra første dag i
chefredaktørstolen, som havde taget denne usædvanlige afgørelse.Anklagemyndigheden
må dog have erkendt, at man fik mig ikke fængselsdømt på denne sag alene, men
så lagde man bare Global-dommen og andre domme, som fundament under
straffesagen og håbede derved på, at ingen fattede mistanke om, at dommen i
virkeligheden var en dom, som havde ophævet sig selv, men både
anklagemyndighed, og dommerstand, var bekendt med de kriminelle forhold, at
lånebetingelserne var 1 DM for hvert af lånene, at det gav offentlige subsidier
i millionklassen.Der
alvorlige i denne sag er, at både anklagemyndighed, og domstolene, involverede
staten med at godkende groft bedrageri for at snyde det offentlige for
millioner:Se link: http://www.oyggjatidindi.com/avduking+danski+staturin+var+vid+i+coverup.html

Før jeg fik
straffesagen på nakken, skrev jeg en artikel
om et meget principielt dobbeltsalg af en bygning i Torshavn, og gengav citater
af navngiven kilde.Sorenskriver, Joen H. Andreassen, anmeldte
undertegnede til anklagemyndigheden, som gjorde det klart fra begyndelsen, at
de ikke havde interesse i at retsforfølge manden, som med navn og billede var
fremkommet med beskyldningerne. Man ville kun gå efter avisudgiveren,
redaktøren/journalisten, som havde skaffet BW spalteplads for sine ytringer.Dette var klart en krænkelse af
journalisters ytringsfrihed iht. EMD (Europæiske Menneskerets konventionerne),
som heller ikke blev tillagt nogen væsentlig betydning, hverken af
sorenskriveren eller anklagemyndigheden, til trods for, at Danmark, og derved
Færøerne, havde underskrevet FN´s bestemmelser og konventionens artikler.Sorenskriveren fra dengang, Joen H.
Andreassen, anførte i avisen, Sosialen, at det var hans stab i domhuset, som
bad ham om at anmelde undertegnede. Mellem disse fuldmægtige var også Henrik
Møller, som allerede kom til Færøerne i 1993, som senere blev sorenskriver, som
jeg påviste, gjorde ham inhabil.Men lad os lige kigge på hvor dygtig denne
sorenskriver er at begrunde sit habile ståsted:Administrerende sorenskriver, Henrik Møller, afslørede sig
selvAdministrerende sorenskriver, Henrik Møller,
påviser derefter overfor Den Særlige Klageret j.nr. D-035-10/CFE, dateret 1.
september 2010, at han intet kendte til, at han i 1992, skulle have opfordret
den daværende sorenskriver at anmelde Dan Klein. Dengang – i 1992, var han
bosat og arbejdede i København.Hvor manden har dette årstal fra (1992),
vides ikke, men Henrik Møller ved, at dommen i straffesagen er fra 22. februar
1994, og at han et andet sted længere fremme bevidner, at have arbejdet sammen
med forhenværende sorenskriver, som har oplyst, at hans medarbejdere har
opfordret ham at anmelde mig.
 Domstolsstyrelsen har oplyst, at Henrik
Møller er kommet til Færøernes ret 15. marts 1993, og derfor er konklusionen,
at dommerens vidneforklaring er tilbagevist og mortificeret, at han fælder sig
selv med modstridende forklaring i kendelse af 22. august 2001 – i sag nr. BS
2/2001.Møllers begrundelse til den kære om sig selv
er, at han i nærværende sag ikke havde gjort noget på en sådan måde, at det
kunne rejses tvivl om hans fuldstændige upartiskhed i sagen, han ville dømme i
mod mig.Men kritikken gik på, at han havde opfordret
den daværende sorenskriver til at anmelde mig til politiet for en anden persons
ytringer, og derfor var han ikke egnet som dommer i nogen sag i mod mig. Han
var definitivt inhabil i alle mine sager. Men det nægter han at svare på.I samme øjeblik, Henrik Møller, havde
opfordret sin forhenværende chef, at anmelde mig for en andens ytringer,
tilkendegav han overfor sig selv, og alle andre, at jeg ikke havde krav på at
få en habil behandling ved hans egen domstol.Det kom sandelig også at holde stik.Det betyder derfor også, at sorenskriver,
Henrik Møller, var inhabil inden han satte sig at dømme den første sag i mod
mig i sag nr. BS 2/2001. Derfor fik Den Særlige Klageret, ikke samme
forklaring, dateret 1. september 2010, som han brugte i sin egen kendelse,
dateret tilbage til 22. august 2001.Sorenskriver, Møller, vidste, at hans
forklaring fra 2001, holdt ikke en millimeter, men han regnede heller ikke med
at blive konfronteret med dette flere år senere:Selv om dommer, Henrik Møller, bliver
konfronteret med sin inhabilitet iht. den rådgivning, han, sammen med andre,
har givet sin chef, svarer han udenom da han bliver bedt om at forholde sig om kritikken
i sin kendelse. Her vælger dommer,
 
Henrik Møller, at skrive i sag nr. BS 2/2001, dateret 22. august 2001,
kl. 09.30:”Undertegnede konstituerede dommer var under min og dommer
Andreassens samtidige tjeneste ved Retten på Færøerne alene inhabil i forhold
til sagsøgte i kraft af ansættelsen som dommerfuldmægtig. Undertegnede
konstituerede dommer har ikke på noget tidspunkt befattet mig med nærværende
sag på en sådan måde, at det kan rejses tvivl om min fuldstændige upartiskhed i
sagen…”Selvfølgelig havde denne konstituerede
dommer, Henrik Møller, ikke befattet sig med sin chef´s straffesag i mod mig.
Det var da heller ikke kritikken. Kritikken gik på, at hans egen chef havde
oplyst i offentligheden, at hele hans stab, og det må så også være medregnet
den konstituerede dommer, Henrik Møller, havde rådgivet chefen til at anmelde
mig for en anden persons ytringer.Sorenskriver, Henrik Møller forklarer i
dommen den 22. august 2001, at han, de sidste 6 år har været ansat, som dommer
Andreassens fuldmægtig, på hvilken baggrund der alene kan rejses tvivl om hans
fuldstændige upartiskhed.Når man regner bagud med de 6 år, kommer man
til 1995, men det går ikke, da dommerfuldmægtig, Henrik Møller, allerede kommer
til Færøerne i 1993, at hans chefs straffesag i mod mig første gang bliver pådømt
den 22. februar 1994, og da var administrerede sorenskriver, Henrik Møller,
allerede, højt rangeret medlem af den færøske dommerstand, og derfor inhabil,
uden hensyn til om han var konstitueret den ene eller den anden vej.

Dommeren: Kritikken ikke rettet i mod mig men i mod det
danske retssystem

Inden jeg går videre med at belyse de pædagogiske, belærende
og opdragende domme, må jeg lige nævne en artikel i den konkurrerende avis,
Sosialurin; et levn fra det socialdemokratiske parti, som lavede et interview
med sorenskriveren, Joen H. Andreassen, efter at denne havde anmeldt
undertegnede for ærekrænkende sigtelser, og som det blev skrevet i
anklageskriftet, var artiklerne unavngivne, og ja! Selvfølgelig er det
redaktøren, som havde skrevet artiklen, som var begrundet i citater af
navngiven kilde, som kom med kritiske holdninger.

Når der kun var en ansat journalist, skal der ikke så
forfærdelig meget til for at tænke, hvem skrev artiklerne, men disse dygtige
gymnaster i jura, valgte bare at løbe over ”bukken”, og læse artiklen, uden at
finde ud af, at de såkaldte ærekrænkende sigtelser blev ytret af Bergur Wardum,
som jeg havde interviewet, og derfor også har citeret, både med navn og
billede.

Avisen prøvede også det oplagte spørgsmål, om det så ikke kun
er citater fra retten?

Sorenskriver, Joen H. Andreassen, siger i interviewet, at det var
hans opgave, og ansvar, at forsvare ”rederiet”, og kommer til den erkendelse,
at kritikken ikke er rettet i mod ham, men i mod det danske retssystem!?

Men sådanne interviews  kunne man finde dengang den del af pressen ikke helt var hjerneskadet af selvcensur og magtfordrejning af jakkesættene med de mørke mennesker, som meget elegant havde påduttet pressen etiske principper på tyvenes betingelser: Og selvfølgelig den der:  Pass på, at i ikke får samme behandling...

Hel dommerstand  krænker
EMDNår Henrik Møller, i kraft av sin stilling
rådgiver sin chef, at anmelde mig for en andens ytringer, er han selvfølgelig
bekendt med, menneskeretskonventionens bestemmelser, som både er gældende lov i
Danmark og på Færøerne, og når inhabilitet går oppefra og ned, har konstitueret
dommer, Henrik Møller, hele tiden været indenfor inhabilitetsskiven. Han har
med sin rådgivning til sin chef, tilkendegivet hvad han mener om min person, og
det gør ham inhabil, hvad enten hans chef er gået på pension eller ikke.Med denne kendelse, bekræfter konstituerede
dommer, Henrik Møller, at han godt var bekendt med sagen, man havde ikke
befattet sig med den på en sådan måde…..
 Det samme gør sig selvfølgelig gældende for
alle dommerne i Østre Landsret, som var med på løjerne, samt de dommere, som
har beklædt retsinstanserne helt op til Højesteret, hvor hver og en har nægtet
for, at den adm. Sorenskriver Henrik Møller, har været inhabil i alle mine
sager.Fakta har man ikke villet beskæftige sig
med.Det må da også kunne siges, at være
bemærkelsesværdigt, at den konstituerede dommer, Henrik Møller, ikke var lidt
mere nøjagtig, da samme kritik bliver rejst i Domstolsstyrelsen, knap 10 år
senere. Her var den nu administrerende sorenskriver, pludselig ikke på Færøerne
på det tidspunkt, kritikken blev rejst. En helt anden forklaring end i
kendelsen fra sag BS 2/2001.Selv om sorenskriver, Henrik Møller, her har
et stort forklaringsproblem, nægtede hele den danske dommerstand, at se
virkeligheden i øjnene.Hvordan gik det så for en dommer, som iht.
sin egen chef, rådgiver ham at anmelde mig for en anden mands ytringer i
avisen, og som bagefter bedyrer, at han aldrig har været inhabil.Ville snyde på vægten: Jule- og nytårslukket, for ikke at give plads til
kæreI retsbogen af 18. december 2012 bliver
bestemt, at sag nr.:
BS 638/2010 skal udsættes til 3. januar 2013, på parternes stillingstagen til
berammelse. Retten begrunder, at det har taget så lang tid siden sagens anlæg,
men man glemmer, at retten selv har udsat sagen i mere end et år for at vente
på dommen, som avisen ikke må referere fra, og derfor er talen om censur, og
derved også om en krænkelse af grundlovens § 77, samt krænkelse af artikel 10 i
EMD.Dette bestyrker dog sorenskriver, Henrik
Møllers, inhabilitet, da man herefter bevist ønsker at hurtig-behandle denne
sag med en afgørelse, dateret 18. december 2012 i retsbogen, som er
undertegnede i hænde den 21. december 2012.Efter denne dag er domhuset også lukket til
efter nytår.Der er ingen
mulighed for at få et behørigt forsvar, da det kun lige er tid til at kære afgørelsen
samme dag, 18. december 2012. Derved fik man foreløbig sat en kæp i
dommerhjulet. Man ville domsforhandle sagen første arbejdsdag i retten efter
jule- og nytår, og så var det igen ”god nat” for mit vedkommende, som
det jo plejer, men det fik jeg jo alligevel forpurret, selv om det kun var en
stakket frist, men den iver, advokater og dommerstand lagde for dagen,
for at få mig dømt på den ene eller den anden måde, gav til sidst alligevel
pote.Der vil komme mere af den slags afsløringer.

---------------

http://www.oyggjatidindi.com/ta+alitid+a+statin+fikur+vid+vindinum.html

 

Leinkjur til aðrar Brellbitar:

http://www.oyggjatidindi.com/avduking+danski+staturin+var+vid+i+coverup.html

http://www.oyggjatidindi.com/brellbitin+2+hjunarskilnadur+fekk+onga+realitetsvidgerd+i+skiftiraettinum.html

http://www.oyggjatidindi.com/irflanid+sum+i+veruleikanum+var+eitt+ran.html

Korruptionspolitiet Greco bekæmper snyd og bedrag, har flere ganga henvendt sig kritisk overfor Danmark, om korruption imellem politikere, dommere, og anklarere inden for retsvæsenet.

 

Her er leinkja til Berlinske Tidende:

https://www.b.dk/globalt/korruptionspoliti-er-bekymret-over-danmark-og-skaerper-sag

Danmark udøver sagsbehandling i alternativt samfund på Færøerne:

http://www.oyggjatidindi.com/danmark+udover+ulovlig+alternativ+sagsbehandling+pa+faeroerne.html